Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

Home General El pressupost municipal de Roses per a 2024 serà de 45.451.930 €, un 14,18% superior al de 2023
El pressupost municipal de Roses per a 2024 serà de 45.451.930 €, un 14,18% superior al de 2023
0

El pressupost municipal de Roses per a 2024 serà de 45.451.930 €, un 14,18% superior al de 2023

El ple municipal de Roses celebrat ahir al vespre va aprovar el pressupost per a l’exercici 2024. El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Roses, integrat pels pressupostos de l’Ajuntament i de les tres societats municipals dependents (Proder -Piscina Municipal-, Rosersa i Port de Roses), pujarà l’any 2024 als 45.451.930 €, amb un increment del 14,18% respecte al de l’exercici 2023.

  • Les inversions ascendiran a 2,2 MEUR, 435.500 € dels quals es destinaran a la redacció de projectes per a la millora urbana i d’infraestructures i serveis públics
  • Es destinaran 133.000 € a inversions mediambientals i 709.930 € (un 22,6% més que en 2023) als contractes de serveis, socorrisme i mòduls de platges
  • La millora d’instal·lacions i edificis municipals ascendeix a 525.100 €, destacant els 304.500 € destinats a la renovació de butaques del Teatre Municipal
  • El pressupost assumirà l’increment de prop del 30% del total del costos de neteja, recollida i tractament de residus, que en 2024 ascendiran a 8,3 milions d’euros
  • El pressupost 2024 destinarà 1.437.850 € a subvencions
  • La partida d’urgència social puja un 30% i passa dels 100.000 als 130.000 €
Entitat
Pressupost 2024
Pressupost 2023
Variació (%)

Ajuntament

42.063.000,00

36.746.000,00

14,47%

Serveis municipals de Roses, SA

2.641.710,00

2.455.650,00

7,58%

Port de Roses, SA

2.376.450,00

2.213.558,00

7,36%

Promoció i desenvolupament, SL

1.118.450,00

973.300,00

14,91%

Societats municipals

6.136.610,00

5.642.508,00

8,76%

Suma

48.199.610,00

42.388.508,00

13,71%

Ajustaments consolidació

2.747.680,00

2.580.365,00

6,48%

Import pressupost consolidat

45.451.930,00

39.808.143,00

14,18%

L’augment en els costos dels serveis marquen el pressupost de Roses per a l’any 2024, on les despeses corrents assoliran un import de 39.770.000 €, xifra que suposa un 14% d’increment respecte a l’any 2023. Per la seva banda, la previsió d’ingressos és de 42.063.000 milions d’euros.

El pressupost 2024 seguirà complint els criteris d’estabilitat establerts per la normativa estatal, conjuntament amb un estalvi net positiu que permet cobrir l’augment de costos dels subministraments i serveis destinats a la ciutadania i destinar un major import a inversions sense recórrer a l’endeutament, mantenint així l’endeutament zero a què s’arribà el desembre de 2021.

La regidora d’Economia i Hisenda de Roses, Joana Pérez, assenyala que “el pressupost 2024 ha estat creat pensant en tot moment en el benestar dels nostres ciutadans, dotant de més recursos aquelles partides que hem pogut observar que eren les més necessitades i calia reforçar-les, com són els casos d’Infraestructures i Serveis amb un 18,6% d’augment, Benestar Social amb un 5,7%, Medi Ambient amb un 21,74, Gent gran amb un 36,70%, o Turisme amb un 8%” .

Entre les principals actuacions a què responen aquests increments, destaquen les partides destinades als serveis de recollida i tractament de residus, neteja viària i de platges, impost de deposició de residus a l’abocador i taxa de tractament de residus, amb un augment de quasi un 30% respecte a 2023 i que, el proper 2024, pujaran fins als 8,3 MEUR amb motiu de la pujada dels costos i a les millores que el consistori vol implementar amb el nou contracte del servei.

Per la seva banda, el contracte de socorrisme de platges, pujarà un 28,5% respecte a 2023, arribant als 464.000 €. Aquest increment respon la voluntat municipal d’ampliar el període de funcionament del servei, que passarà a estar operatiu del 10 de juny al 30 de setembre.

Altre aspecte destacable és l’increment de la partida pressupostària destinada a fer front a urgències socials, que pujarà un 30%, passant dels 100.000 als 130.000 €.

Inversions centrades en la redacció de projectes i millores en equipaments públics

La despesa destinada a inversions puja a 2.293.000 € (un 29,31% més que en 2023), 316.000 dels quals provinents de subvencions, mentre que l’import restant serà autofinançat pels ingressos corrents del propi Ajuntament, sense haver de recórrer per tant a cap concertació de crèdit.

El capítol d’inversions es destinarà fonamentalment a la redacció de projectes per a la millora urbana i d’infraestructures i serveis públics, a actuacions mediambientals i de platges, a la millora d’instal·lacions i edificis municipals i a programari informàtic per a l’adequació a les noves tecnologies.

525.100 € es destinaran a la reposició i millora d’equipaments municipals (instal·lacions esportives, centres escolars, biblioteca, CAR Jove, cementiri…), on la inversió més destacada és la destinada a la renovació del pati de butaques del Teatre Municipal, amb un pressupost de 304.500 €.

En el que respecta a la redacció de projectes que s’encarregaran el proper 2024, i als quals es destinaran 435.500 €, destaquen l’avantprojecte del Mercat Cobert, del projecte de Front de Mar, d’aparcaments soterrats (UA4, Illa d’Ítaca i plaça Frederic Rahola), del vial Mas Matas MP44, de l’accés a Roses, de millores a la plaça del Rei i a la carretera de Canyelles, del camí d’accés a Falconera, del fossat de la muralla medieval de la Ciutadella, o l’actualització del projecte d’Escola de Música, entre d’altres.

Joana Pérez explica que “amb la redacció d’aquests projectes volem avançar el màxim per, en el moment que sigui possible ampliar les partides d’inversions gràcies al fons de contingència o bé al superàvit previst de l’exercici anterior, tenir a punt els estudis i avantprojectes necessaris per aprovar i licitar les diferents obres”.

En aquest punt, cal destacar que es continuarà destinant el superàvit pressupostari que s’obtingui de la liquidació de l’exercici 2023 a la realització d’inversions addicionals, així com l’ingrés previst d’1,2 MEUR provinents de la liquidació definitiva de la PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) de l’exercici 2022.

La resta d’inversions es destinaran a l’execució de millores urbanes a finques municipals i al jardí d’accés al Castrum (124.500 €), a millores en vies públiques (76.000 €), a la reposició i millora dels serveis d’aigua i clavegueram (150.000 €), a actuacions de medi ambient i platges com la instal·lació de passeres, teles antierosió, baranes d’accés al mar, cadires amfíbies, illes contenidors Parc Natural…(135.000 €).

Per últim, una important partida de 529.400 € s’empraran en l’adquisició de programaris i aplicacions informàtiques per a l’adequació dels serveis municipals a les noves tecnologies.

Pressupostos empreses municipals

L’import dels pressupostos de les societats municipals ascendeix a 6.136.310 € (un 8,76% superior a 2023), destinat a la gestió dels diferents serveis que tenen encomanats (Serveis municipals de Roses, Piscina Municipal i Port de Roses)

Entitat

Pressupost 2024

Pressupost 2023

Variació (%)

Serveis municipals de Roses, SA

2.641.710,00

2.455.650,00

7,58%

Port de Roses, SA

2.376.450,00

2.213.558,00

7,36%

Promoció i desenvolupament, SL

1.118.450,00

973.300,00

14,91%

Societats municipals

6.136.610,00

5.642.508,00

8,76%

En quant a les seves inversions, destaca en el cas de Port de Roses el projecte d’estabilització de la Planta de la Punta i l’adquisició d’injectors de clor al circuit d’aigua. En el cas de Proder (Piscina Municipal), la compra de noves bicicletes d’spinning amb sistema de gamificació i pantalles, així com la renovació de sauna i bombes. Per últimRosersa dedicarà el seu apartat d’inversions a la compra d’una retroexcavadora per a la secció de construcció i d’una segadora per a la de jardineria.

ANNEX- PRESSUPOSTOS D’INGRESSOS I DESPESES

Pressupost 

d’ingressos

Pressupost 2024

%

Pressupost 2023

%

% variació

I Impostos directes

19.424.300,00

46,18%

18.145.500,00

49,38%

7,05%

II Impostos indirectes

519.000,00

1,23%

450.000,00

1,22%

15,33%

III Taxes i altres ingressos

12.407.300,00

29,50%

9.984.200,00

27,17%

24,27%

Ingressos tributaris

32.350.600,00

88,04%

28.579.700,00

77,78%

13,19%

IV Transferències corrents

8.443.800,00

20,07%

7.130.300,00

19,40%

18,42%

V Ingressos patrimonials

952.600,00

2,26%

720.000,00

1,96%

32,31%

Ingressos corrents

41.747.000,00

99,25%

36.430.000,00

99,14%

14,60%

VI Alienació inversions

0,00 0,00 %

0,00

0,00 % 0,00 %

VII Transferències de capital

316.000,00

0,75%

316.000,00

0,86%

0,00%

Ingressos de capital

316.000,00

0,75%

316.000,00

0,86%

0,00%

Ingressos no financers

42.063.000,00

100,00%

36.746.000,00

100,00%

14,47%

VIII Actius financers

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

IX Passius financers

0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

Operacions financeres

0,00

0,00 %

0,00

0,00 % 0,00 %

TOTAL INGRESSOS

42.063.000,00

100,00%

36.746.000,00

100,00%

14,47%

Pressupost de despeses

Pressupost 2024

%

Pressupost 2023

%

% variació

I Personal

14.176.775,00

33,70%

13.539.580,00

36,85%

4,71%

II Béns i serveis corrents

19.702.965,00

46,84%

16.850.650,00

45,86%

16,93%

III Despeses financeres

30.000,00

0,07%

30.000,00

0,08%

0,00%

IV Transferències corrents

4.460.260,00

10,60%

4.075.770,00

11,09%

9,43%

V Fons de contingència

1.400.000,00

3,33%

440.000,00

1,20%

218,18%

Despeses corrents

39.770.000,00

94,55%

34.936.000,00

95,07%

13,84%

VI Inversions

2.162.000,00

5,14%

1.672.000,00

4,55%

29,31%

VII Transferències de capital

131.000,00

0,31%

138.000,00

0,38%

NC

Despeses de capital

2.293.000,00

5,45%

1.810.000,00

4,93%

26,69%

Despeses no financeres

42.063.000,00

100,00%

36.746.000,00

100,00%

14,47%

VIII Actius financers

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

IX Passius financers

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

Operacions financeres

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

TOTAL DESPESES

42.063.000,00

100,00%

36.746.000,00

100,00%

14,47%

(51)

guiaderoses
POTSER T'INTERESSA

Festes Majors 2024

0

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies